KRS Kancelaria

Dokumentacja cen transferowych
- zrobimy to za Ciebie

Nasza kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

KRS Kancelaria opracowuje dokumentację cen transferowych. Dzięki doświadczeniu naszego zespołu zminimalizujemy ryzyko zastosowania wobec Państwa sankcyjnej stawki podatkowej oraz grzywny w razie ewentualnej kontroli organów administracyjnych w tym zakresie. Oferujemy rozwiązania dopasowane do konkretnego przypadku uwzględniające m.in. specyfikę branży.

 

Obowiązek sporządzenia dokumentacji

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej wynika wprost z uregulowań zawartych w przepisach ustaw o podatkach dochodowych. Ustawodawca wskazuje wprost, że 
podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

1)  10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
2)  10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
3)  2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
4)  2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Inne limity wartości transakcji obowiązują dla transakcji dokonywanych z podmiotami w tzw. krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, próg dokumentacyjny wynosi:

1) 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
2) 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa

Należy zaznaczyć, że wartość transakcji kontrolowanej, odpowiada:

1) wartości kapitału – w przypadku pożyczki, kredytu lub depozytu;
2) wartości nominalnej – w przypadku emisji obligacji;
3) sumie gwarancyjnej – w przypadku poręczenia lub gwarancji;
4) wartości przypisanych przychodów lub kosztów – w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego;
4a) łącznej wartości wkładów wniesionych do spółki niemającej osobowości prawnej – w przypadku umowy takiej spółki;
5) wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej – w przypadku pozostałych transakcji.

Charakterystyka powiązań

Dla obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej kluczowa pozostaje kwestia zdefiniowania pojęcia podmiot powiązany. Definicja podmiotów powiązanych została zawarta w przepisach ustaw o podatkach dochodowych. Obecnie w rozumieniu przepisów podmiot powiązany oznacza to.

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub

d) spółkę komandytową, S.K.A., i jej komplementariusza, lub

e) spółkę jawną i jej wspólnika, lub

f) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.


 Zabezpiecz się przed kontrolą

Ceny transferowe to obecnie jeden z priorytetowych zakresów kontroli organów administracyjnych. Zabezpiecz swoją firmę już dziś!

Ochrona przed sankcjami

Czy wiesz, że brak dokumentacji cen transferowych może skutkować sankcyjną stawką 50% i grzywną nawet 1.700.000 złotych?

Powierz zadanie specjalistom

KRS Kancelaria to doświadczony zespół ekspertów, który pomoże Państwu ograniczyć ryzyko związane z kontrolą cen transferowych. Zapraszamy do kontaktu.

Elementy dokumentacji podatkowej

Przepisy podatkowe wprowadzające obowiązek dokumentacyjny, nie określają wprost wzoru dokumentacji podatkowej cen transferowych. Jednakże w przepisach określone zostały elementy stałe, które dokumentacja powinna zawierać.

W pierwszej kolejności treść dokumentacji określa opis powiązań pomiędzy podmiotami.

Dalej niezbędne jest opisanie transakcji tj. funkcje, jakie spełniać mają podmioty uczestniczące w transakcji, z uwzględnieniem tego, która ze stron spełnia funkcje bardziej istotne. W ramach tego punktu uczestnicy powinni uwzględniać użyte aktywa oraz podejmowane ryzyko, z uwzględnieniem jego rozkładu na uczestników transakcji.
Kolejna część dokumentacji powinna zawierać analizę cen transferowych tj. 


a) analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych, zwaną dalej „analizą porównawczą”, albo

b) analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, zwaną dalej „analizą zgodności” – w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności.

W ramach ww. analizy niezbędne jest określenie wszystkich kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty.  Należy przyjąć, iż będą to niewątpliwie koszty bezpośrednio związane z zapłatą za przedmiot transakcji, ale także inne koszty dodatkowe ponoszone w związku z transakcją. Ich rodzaj zależeć będzie od cech danej transakcji. Takie koszty zazwyczaj nie są uwzględniane w cenie, ale wpływają na ustalenie rentowności transakcji, czyli w konsekwencji jej rynkowego charakteru.

Kluczowym elementem dokumentacji jest wskazanie przyjętej metody oraz sposobu kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji. Metody kalkulacji określone są w treści rozporządzenia wykonawczego do ustaw o podatku dochodowym. Najbardziej powszechną jest tzw. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. Polega ona na porównaniu ceny za produkty i usługi, zastosowaną w porównywalnych transakcjach pomiędzy podmiotami od siebie niezależnymi. Analiza porównywalności przy stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej winna obejmować w szczególności jakość usług bądź produktów, umowny rozkład praw i obowiązków stron, jak również wielkość wzajemnych obrotów czy też odpowiedzialność za niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie zobowiązania.
Ostatnim elementem dokumentacji są informacje finansowe. Ten element wymaga analizy sprawozdania finansowego i opisu sytuacji finansowej jednostki opracowującej dokumentację.

Sankcje za brak dokumentacji cen transferowych

Sankcje, jakie grożą podmiotowi za niewykonanie obowiązkowej dokumentacji podatkowej cen transferowych należy podzielić na: sankcje podatkowe oraz sankcje karnoskarbowe.

1. Sankcje podatkowe – 50 % stawka sankcyjna.

Podstawową sankcją jest 50% stawka podatkowa określona w art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 30d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami nieprzedłożenie dokumentacji podatkowej w przypadku wystąpienia obowiązku jej sporządzenia skutkuje wykorzystaniem sankcyjnej stawki podatku w wysokości 50% obliczonej od podstawy opodatkowania stanowiącej różnicę pomiędzy dochodem ustalonym przez organ podatkowy a zadeklarowanym przez podatnika. Podkreślenia wymaga fakt, iż zastosowanie stawki 50% nie zwalnia osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe i gospodarcze w spółkach lub osoby prowadzące działalność gospodarczą lub będące wspólnikami spółek osobowych od odpowiedzialności na podstawie przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego.

2. Sankcje karnoskarbowe – grzywna.

Oprócz w/w sankcji podatkowych, niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia dokumentacji transakcji z podmiotem powiązanym skutkuje wypełnieniem znamion wykroczenia skarbowego stypizowanego w art. 80 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego. Niniejszy przepis stanowi, że kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych, w przypadku, gdy po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym powstanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji, ani też przekraczać jej czterystukrotności. 

Kontakt

Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Dane firmy

KRS Kancelaria P. Kaźmierczak-Kapuścińska T. Wojdal Spółka Komandytowo-Akcyjna
Targowa 35
90-043 Łódź
Polska
NIP: 7282822448
KRS: 0000958885

Zadzwoń do nas

+48 42 207 66 66
+48 509 477 304
+48 504 713 145

Napisz do nas

kancelaria@krs-adwokaci.pl

Godziny pracy

Poniedziałek – Czwartek: 9:00-18:30
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota & Niedziela: zamknięte