KRS Kancelaria

Obsługa prawna spółek
z myślą o stabilnym rozwoju

Kancelaria KRS-Adwokaci wspiera spółki w zakresie doradztwa prawnego, by te mogły stabilnie rozwijać swoją działalność — wolną od formalnych rozterek. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawno-podatkowej sprawia, że każdego tygodnia kolejne firmy, zarówno te o kapitale krajowym, jak i zagranicznym, wybierają nas jako swojego partnera przy budowie .

Kompleksowe wsparcie prawne dla spółek

Prowadzimy bieżące doradztwo prawne w zakresie m.in. prawa spółek, prawa umów, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa cywilnego, wprowadzając w życie rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych klientów z uwzględnieniem dynamiki zmian w sferze gospodarczej. 

Obsługa spółek prowadzona przez KRS Kancelarię w szczególności obejmuje:

Obsługę korporacyjną:

 • sporządzanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. zmian statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów;
 • przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów typu joint venture; opracowywanie lub opiniowanie projektów umów z członkami zarządu spółek (tzw. kontraktów menedżerskich) oraz negocjowanie tych umów w imieniu klientów;
 • obsługę prawną organów statutowych spółek: zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy i walnych zgromadzeń, w tym przygotowywanie projektów protokołów i uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych m.in. uchwał w sprawie rozparzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, udzielenia absolutorium, czy też uchwał w sprawach podziału zysku spółki. Na czas zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy spółki zapewnimy obsługę notariusza;
 • doradztwo przy rozwiązywaniu i likwidacji spółek oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji

 • przeprowadzanie kompleksowych analiz prawnych (typu due diligence) spółek i ich przedsiębiorstw oraz sporządzanie raportów z wyników tych badań,

 • prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym;

 • doradztwo w zakresie przekształcania spółek w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki akcyjne oraz spółek osobowych w spółki kapitałowe;

 • doradztwo w zakresie łączenia, sprzedaży, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych, przeprowadzanie audytów prawnych oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji;

 • doradztwo w zakresie obrotu udziałami i akcjami.

 • opracowanie koncepcji i restrukturyzacji spółek, z uwzględnieniem aspektów podatkowych, pracowniczych i regulacyjnych, a także jej implementacja;

 • doradztwo w postępowaniach upadłościowych przewidujących likwidację majątku upadłego, jak również w postępowaniach z możliwością zawarcia układu z wierzycielami;

 • pomoc przy wdrażaniu programów naprawczych;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu działalności spółek;

 • doradztwo w zakresie ochrony praw i interesów spółek i ich wspólników/akcjonariuszy, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między wspólnikami/akcjonariuszami, w tym w drodze mediacji przedsądowej, oraz reprezentacja Klientów w sporach sądowych pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami albo między wspólnikami/akcjonariuszami a spółką;

 • doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń;

 • doradztwo prawne oraz opracowywanie wniosków rejestracyjnych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ich bieżące aktualizowanie;

 • opracowywanie i wdrażanie systemu nadzoru korporacyjnego zapewniającego równowagę pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie firmy;

 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszej i najskuteczniejszej formy zabezpieczenia, z uwzględnieniem struktury i celu transakcji, w tym przygotowanie projektów, negocjacje oraz weryfikację dokumentów zabezpieczeń (m.in. zastawy, hipoteki, przelewy praw na zabezpieczenie, przewłaszczenia, poręczenia, gwarancje, umowy podporządkowania płatności, rachunki zastrzeżone);

Obsługę umów:

 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów handlowych oraz ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług, a także reprezentacja klientów w trakcie negocjacji postanowień umów, zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym;
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umów handlowych;
 • przygotowywanie i negocjowanie projektów umów inwestycyjnych: umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, umów z Inżynierem Kontraktu, umów koncesyjnych i umów o dostawę;
 • przygotowywanie i negocjowanie projektów umów cywilnoprawnych, w tym agencyjnych, umów licencyjnych, dotyczących znaków towarowych i prawa wynalazczego, umów o wykorzystanie wizerunku, jak również tzw. umów nienazwanych;
 • nadzorowanie prawidłowości wykonania umów;
 • doradztwo w zakresie prawa cywilnego, w tym pomoc w zakresie obsługi reklamacji;
 • uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych przez klientów z bankami, partnerami biznesowymi oraz innymi podmiotami;


Obsługę z zakresu prawa pracy:

 • przygotowywanie i negocjowanie umów o pracę czy umów zlecenia;
 • doradztwo przy zatrudnianiu pracowników;
 • bieżąca obsługa spraw pracowniczych;
 • przygotowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń i innych przepisów wewnętrznych;
 • obsługa zatrudniania cudzoziemców;

Windykację należności:

 • sporządzanie wezwań do zapłaty, pozwów, wniosków o zabezpieczenie majątku dłużnika;

 • prowadzenie postepowań polubownych i sądowych;

 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych, związanych z windykacją należności w Polsce i za granicą, współpraca z komornikami;

 

Obsługę podatkową:

 • doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym w firmie w tym przygotowanie stosownych struktur, regulaminów i instrukcji, zapytań o wiążące interpretacje podatkowe;

 • sporządzanie opinii podatkowych i analiz podatkowych;

 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji handlowych;

 • analizę podatkowych aspektów działań transakcji fuzji i przejęć w tym obejmujących restrukturyzację (podziały, połączenia, wnoszenia aportów,) prowadzonych przez klientów oraz ich optymalizację podatkową;

 • pomoc i doradztwo w relacjach z organami podatkowymi, w tym w trakcie przeprowadzanych czynności sprawdzających, kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych oraz postępowań podatkowych;

 • wnoszenie skarg i reprezentację klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;

 • występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji klasyfikacji statystycznych do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

 • opracowanie efektywnych podatkowo struktur inwestycyjnych z wykorzystaniem międzynarodowych reżimów podatkowych;

 • przygotowanie dokumentacji podatkowej, w tym dokumentacji cen transferowych;

Rozwiązywanie sporów:

 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także przed sądami administracyjnymi;

 • prowadzenie spraw przed regionalnymi izbami obrachunkowymi;

 • reprezentowanie przed organami prowadzącymi postępowania dyscyplinarne;

 • prowadzenie postępowań przed organami administracji, w tym pomoc podczas przeprowadzanych kontroli przez Krajową Administrację Skarbową, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy;

 • pomoc w rozwiązywaniu sporów na drodze pozasądowej, prowadzenie mediacji i udział w postępowaniach arbitrażowych;

Kontakt

Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Nasza siedziba

KRS Kancelaria P. Kaźmierczak-Kapuścińska T. Wojdal
Spółka Komandytowo-Akcyjna
Targowa 35
90-043 Łódź
Polska
NIP: 7282822448
KRS: 0000958885

Zadzwoń do nas

+48 42 207 66 66
+48 509 477 304
+48 504 713 145

Napisz do nas

kancelaria@krs-adwokaci.pl

Godziny pracy

Poniedziałek – Czwartek: 9:00-18:30
Piątęk: 9:00-17:00
Sobotam& Niedziela: zamknięte