KRS Kancelaria

Obsługa prawna prostych spółek akcyjnych

Chcesz założyć prostą spółkę akcyjną, a może już ją prowadzisz i borykasz się z problemami natury prawnej? KRS Kancelaria pomoże Ci się uporać ze wszystkimi formalnymi trudnościami.

Prosta Spółka Akcyjna to nowoczesna forma przeznaczona dla innowacyjnych przedsięwzięć, w szczególności startupów i spółek high-tech, łącząca cechy spółki osobowej (możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług) ze spółką kapitałową (możliwość pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji).Czym wyróżnia się prosta spółka akcyjna (PSA) ?

  • kapitał akcyjny pozbawiony jest cechy stałości charakterystycznej dla kapitału zakładowego spółek z o.o. i akcyjnej; wysokość kapitału akcyjnego nie będzie wskazywana w umowie spółki, a jego zmiana nie następuje w sformalizowanym trybie podwyższenia bądź obniżenia, stanowiącym zmianę umowy spółki; przy zakładaniu spółki wymagany jest kapitał na poziomie 1 zł;
  • elastyczne podejście do organów spółki, w tym możliwość wyboru pomiędzy tzw. systemem monistycznym (istnieje jeden organ wyposażony w kompetencje zarządcze i nadzorcze – rada dyrektorów) a dualistycznym (istnieją dwa organy, dlatego następuje rozdzielenie sfer zarządzania i nadzoru pomiędzy zarząd i radę nadzorczą) oraz szeroki zakres swobody stron umowy spółki w określeniu struktury i zasad funkcjonowania organów.
  • możliwość zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego lub za pomocą wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, tj. przez Internet 
  • możliwość przyznania akcji spółki za wkład niepieniężny, nieprzeznaczony na kapitał akcyjny, np. w postaci świadczenia pracy lub usług;

Dla kogo Prosta Spółka Akcyjna?

  • rejestrowanie akcji spółki w rejestrze akcjonariuszy, który może mieć wyłącznie postać elektroniczną, prowadzonym przez odpowiednio wykwalifikowane podmioty, m.in.: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską; rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego jej akcjonariusza;
  • uproszczenie procedur m.in. przy podejmowaniu uchwał organów spółki i umożliwienie ich podejmowania na piśmie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zdalnie), w postaci wideo- lub telekonferencji, pozwalających na udział w ich podejmowaniu także osobom nieobecnym fizycznie w miejscu posiedzenia;
  • znaczne uproszczenie reguł dotyczących likwidacji spółki, m.in. poprzez wprowadzenie wymogu wyłącznie jednego ogłoszenia o otwarciu likwidacji, trzymiesięcznego terminu na zgłaszanie roszczeń przez wierzycieli oraz brak ustawowego okresu karencji warunkującego możliwość podziału majątku pomiędzy akcjonariuszy, a także nową możliwość, nie występującą w stosunku do pozostałych spółek kapitałowych, wykreślenia prostej spółki akcyjnej z rejestru przedsiębiorców bez prowadzenia likwidacji w sytuacji, w której uchwała walnego zgromadzenia podjęta kwalifikowaną większością 3/4 głosów przy 50% quorum przewiduje przejęcie całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza (akcjonariusz przejmujący) z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy
  • w stosunku do prostej spółki akcyjnej przyjęto zasadę dematerializacji akcji (braku postaci dokumentu).
  • niepubliczny charakter, co oznacza, że akcje tej spółki nie powinny być wprowadzane ani dopuszczane do zorganizowanego obrotu zorganizowanego, co dotyczy zarówno obrotu na rynku regulowanym, jak i alternatywnych systemów obrotu (ASO). Prosta spółka akcyjna jest bowiem narzędziem prawnym przeznaczonym dla przedsiębiorców zainteresowanym pozyskaniem kapitału w obrocie niepublicznym (venture capital).
  • Podsumowując prosta Spółka akcyjna jest atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na znaczne ograniczenie formalizmu i kosztów zawiązania tej spółki względem Spółki Akcyjnej.

Kontakt

Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Nasza siedziba

KRS Kancelaria P. Kaźmierczak-Kapuścińska T. Wojdal
Spółka Komandytowo-Akcyjna
Targowa 35
90-043 Łódź
Polska
NIP: 7282822448
KRS: 0000958885

Zadzwoń do nas

+48 42 207 66 66
+48 509 477 304
+48 504 713 145

Napisz do nas

kancelaria@krs-adwokaci.pl

Godziny pracy

Poniedziałek – Czwartek: 9:00-18:30
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota & Niedziela: zamknięte