KRS Kancelaria

Ulga B+R / IP BOX

IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Powyższe rozwiązanie ma w szczególności na celu zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto, ma zachęcać przedsiębiorców do szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej.

Czym jest IP (Intellectual property) Box?

Ulga IP Box skierowana jest do podatników prowadzących działalność, która kwalifikuje się jako działalność badawczo-rozwojowa, osiągających dochody z kwalifikowanych IP, tj. IP objętych patentem lub innym prawem ochronnym. 

Do skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatkowej wystarczy, aby podatnik był współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej. Nie jest więc wymagane przez ustawodawcę, aby podmiot korzystający z preferencji był właścicielem tych praw. 

Prawo do opodatkowania 5% stawką podatkową dochodów uzyskanych z kwalifikowanych IP nie jest uzależnione od wielkości podmiotu, ani też formy prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Prace badawczo-rozwojowe nie muszą być prowadzone przez podatnika we własnych centrach badawczo-rozwojowych. Wystarczy prowadzenie działalności rozwojowej na skalę przedsiębiorstwa podatnika.

Prawa objęte ulgą IP BOX:

Kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej spełniające łącznie trzy warunki:

 1. zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej
 2. należy do jednej z kategorii wymienionych w ustawie tj. w szczególności patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, a także autorskie prawo do programu komputerowego;
 1. podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Kwalifikowane IP musi zostać wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej.

 

Dochody podlegające opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest dochód osiągany: 

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.
 

Warunki zastosowania ulgi

Uzyskanie ulgi jest obwarowane przepisami. Do najważniejszych wymogów, jakie należy spełnić, można zaliczyć:

 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;
 • wytworzenie kwalifikowanego IP (kwalifikowane prawo własności intelektualnej) w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP;
 • osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP, podlegającego opodatkowaniu w Polsce;
 • poniesienie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP.
Preferencja podatkowa IP BOX:
 

Wysokość dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn: dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru.

Zatem dla potrzeb obliczenia podstawy opodatkowania podlegającej preferencyjnemu opodatkowaniu stawką 5% podatnik zobowiązany jest do wyliczenia dwóch podstawowych wartości:

 1. dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym oraz
 2. wskaźnika, którym zostanie przemnożony powyższy dochód

Przyjęto, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania.

 

Połączenie IP Box i B+R

Od 1 stycznia 2022 r. podatnik, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane z tytułu prowadzonej działalności B+R, będzie mógł stosować obie ulgi jednocześnie – tzw. ulga na symultaniczny IP Box. Obecnie podatnik ma prawo przy określaniu dochodu z tytułu kwalifikowanego IP Box odliczyć koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego dochodu IP Box. Przed tym okresem również możliwym było stosowanie obu ulg. Przy czym koniecznym jest rozgraniczenie działań, kosztów, ponoszonych dla poszczególnych projektów w ramach IP Box oraz B+R.

 

Rozliczenie ulgi IP Box

Preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej możliwe jest co do zasady po zakończeniu roku podatkowego poprzez złożenie zeznania podatkowego wraz załącznikiem PIT/IP albo CIT/IP. W  ciągu roku podatnicy zobowiązani są do stosowania ogólnych zasad opodatkowania oraz odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy na bieżąco z zastosowaniem zasad ogólnych. Z kolei w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczając podatek do zapłaty, stosuje się stawkę preferencyjną wynoszącą 5%. Wówczas, różnica pomiędzy wpłaconymi w ciągu roku zaliczkami, a obliczonym podatkiem do zapłacenia, traktowana jest jako nadpłata podatku.


Pomoc Kancelarii w uzyskaniu uzyskania ulgi IP BOX:

Kancelaria w ramach zastosowania proponuje: 

 • analizę prowadzonej działalności gospodarczej pod kontem zastosowania lub wdrożenia ulgi w szczególności wyodrębnienie projektów kwalifikujących się, jako prace rozwojowe i/lub badawcze oraz uzyskanie wymaganej ochrony prawnej dla efektów tych prac;
 • pomoc w opracowaniu ewidencji wymaganej dla rozliczenia ulgi;
 • pomoc w rozliczeniu ulgi w deklaracjach podatkowych;
 • reprezentacja w przypadku ewentualnej kontroli organów skarbowych lub czynności sprawdzających związanych z weryfikacją prawa do skorzystania z ulgi IP BOX.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć, jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W praktyce, każde przedsiębiorstwo, które udoskonala swoje technologie (w tym technologie produkcji), produkty, usługi lub tworzy nowe od podstaw może spełniać przesłanki prowadzenia działań B+R kwalifikujących się do ulgi.

Kto ma prawo skorzystać z ulgi?

Istotne jest, że z ulgi B+R mogą skorzystać różni przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości prowadzonej przez siebie firmy oraz jej branży. Warunkiem uzyskania ulgi jest prowadzenie działalności nastawionej na rozwój. Niekoniecznie trzeba prowadzić badania naukowe, współpracować z ośrodkami naukowymi czy mieć status ośrodka badawczo-rozwojowego. Wystarczą działania rozwojowe, które niekoniecznie muszą być zakończone sukcesem. Wynik prac i badań nie jest decydujący. Ciekawostką, choć praktyczną, jest fakt, że koszty projektów rozpoczętych wcześniej także można odliczyć.

Uprawnieni do ulgi są przede wszystkim ci, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową na obszarze Polski. Ich działalność powinna być związana z prowadzeniem badań naukowych, prac rozwojowych, nie jednorazowych, lecz systematycznie prowadzonych. Celem takiego działania powinno być odkrywanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy i znajdowanie nowych zastosowań dla różnych dziedzin i wynalazków, technologii produkcji. Widać wyraźnie, że rozwój przedsiębiorstwa jest korzystny, skoro przynosi nie tylko zyski, ale i ulgi w urzędzie skarbowym.

Mechanizm ulgi B+R

Podatnicy korzystający z ulgi B+R koszty, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a związane były z działalnością badawczo-rozwojową, czyli koszty kwalifikowane, odliczają od podstawy opodatkowania. Wysokość limitu odliczenia uzależniona jest od rodzaju przedsiębiorstwa oraz rodzaju kosztów kwalifikowanych i wynosi:

100% – dla każdego przedsiębiorcy niebędącego Centrum Badawczo-Rozwojowym;

150% – Centrum Badawczo-Rozwojowe (lecz 100% kosztów kwalifikowanych z tytułu uzyskania i utrzymania patentu).

Centrum Badawczo-Rozwojowe jest jednostką naukową, niebędącą instytutem badawczym, prowadzącym badania. Przedsiębiorstwa, które uzyskały od ministra właściwego ds. gospodarki status CBR, są wsparciem technicznym oraz naukowym dla konkretnych branż i specjalizacji jak np. farmacja, medycyna, energetyka, produkcja maszyn górniczych czy sektor informatyczno-inżynierski. Wspólnym mianownikiem tych przedsiębiorstw jest działalność badawczo-rozwojowa.

KRS Kancelaria – Ulga na działalność badawczo-rozwojową
Jakie są koszty kwalifikowane?

Odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej podlegają wspomniane już koszty kwalifikowane. Brzmi to tajemniczo, jednak kryją się pod nimi wydatki ponoszone w ramach działalności właśnie na cele rozwoju badań. Wśród nich można znaleźć następujące wydatki:

 • wynagrodzenie za pracę nakładczą,
 • wynagrodzenie w związku z realizowanymi umowami o pracę, dla pracowników pracujących nad rozwojem i badaniami,
 • składki ZUS związane z wynagrodzeniami za pracę, przynajmniej w tej części, którą pracodawca jest zobowiązany finansować,
 • wydatki powiązane z nabyciem surowców oraz materiałów, które są potrzebne do prowadzonej działalności badawczej albo rozwojowo badawczej,
 • wydatki związane z użytkowaniem sprzętu naukowo-badawczego,
 • wydatki związane z korzystaniem z usług doradczych, zlecaniem opinii, niezbędnych ekspertyz przeprowadzanych na potrzeby prowadzonych przez przedsiębiorstwo badań,
 • odpisy amortyzacyjne.

 

Korzyści z działalności badawczo-rozwojowej

Korzyścią z prowadzenia prac B+R jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, tj. odzyskania do 19% wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Dotyczy to zwłaszcza wynagrodzeń pracowników i kosztów materiałów. Poza tym są to wydatki, które i tak są ponoszone w firmie – co tylko zwiększa wartość skorzystania z takich odliczeń podatkowych.

Oferujemy :

 • analizę prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem prac dających prawo do skorzystania z ulgi B+R;
 • wsparcie w dostosowaniu ewidencji księgowej wydatków B+R do celów ulgi B+R;
 • przegląd oraz dostosowanie istniejącej dokumentacji wewnętrznej tj. umowy z pracownikami, regulaminy czy ewidencja czasu pracy do wymogów ulgi B+R;
 • zabezpieczenie prawa do skorzystania z ulgi B+R poprzez wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie interpretacji indywidualnej;
 • wyodrębnienia projektów kwalifikujących się jako prace rozwojowe i/lub badawcze;
 • reprezentacja w przypadku ewentualnej kontroli organów skarbowych lub czynności sprawdzających związanych z weryfikacją prawa do skorzystania z ulgi B+R.

KRS KANCELARIA realizuje program B+R poprzez:

 • analizę prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem prac dających prawo do skorzystania z ulgi B+R
  wsparcie w dostosowaniu ewidencji księgowej wydatków B+R do celów ulgi B+R;
 • przegląd oraz dostosowanie istniejącej dokumentacji wewnętrznej tj. umowy z pracownikami, regulaminy czy ewidencja czasu pracy do wymogów ulgi B+R;
 • zabezpieczenie prawa do skorzystania z ulgi B+R poprzez wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie interpretacji indywidualnej;
 • wyodrębnienia projektów kwalifikujących się jako prace rozwojowe i/lub badawcze;
 • reprezentacja w przypadku ewentualnej kontroli organów skarbowych lub czynności sprawdzających związanych z weryfikacją prawa do skorzystania z ulgi B+R.

Kontakt

Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Nasza siedziba

KRS Kancelaria P. Kaźmierczak-Kapuścińska T. Wojdal
Spółka Komandytowo-Akcyjna
Targowa 35
90-043 Łódź
Polska
NIP: 7282822448
KRS: 0000958885

Zadzwoń do nas

+48 42 207 66 66
+48 509 477 304
+48 504 713 145

Napisz do nas

kancelaria@krs-adwokaci.pl

Godziny pracy

Poniedziałek – Czwartek: 9:00-18:30
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota & Niedziela: zamknięte