Jedną z regulacji prawnych dającą znaczące szanse i możliwości wzmocnienia pozycji rynkowej firm rodzinnych jest regulacja wprowadzająca do systemu prawnego fundację rodzinną.

Fundacja rodzinna, została wprowadzona do polskiego porządku prawnego z myślą o optymalizacji procesu sukcesji pokoleniowej. Tym samym, stanowi ona nowy mechanizm integracji majątku i zarządzania nim w sposób pozwalający na zachowanie aktywności w sferze gospodarczej i jednocześnie pozwalający na dostarczanie środków utrzymania przyszłym pokoleniom.

Wśród najważniejszych korzyści fundacji rodzinnej należy wymienić:

  1. możliwość zaplanowania działalności biznesowej w perspektywie wielu pokoleń,
  2. zapewnienie ochrony kapitału przed podziałami i umożliwienie jego akumulacji,
  3. płynne rozdzielanie zysków z majątku rodzinnego pomiędzy osoby zaangażowane w działalność firmy, jak i spoza tej działalności – według ustalonego przez fundatora mechanizmu,
  4. zwiększenie możliwości nowych inwestycji.


Kancelaria KRS świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie planowania majątkowego, w tym zarządzania majątkiem rodzinnym, sukcesji pokoleniowej oraz zabezpieczenia kapitału. 

Naszym Klientom oferujemy wsparcie oraz doradztwo na każdym etapie tworzenia fundacji rodzinnej, od etapu planowania, przez etap utworzenia fundacji, do etapu jej właściwej działalności. W ramach świadczonych usług wspieramy Klientów przy doborze optymalnej struktury aktywów wnoszonych do fundacji rodzinnej, planowaniu podatkowym w odniesieniu do konkretnych składników mienia, ustalaniu optymalnej formy zarządzania fundacją, czy estymacji potencjalnych skutków podatkowych wypłaty świadczeń oraz podziału mienia fundacji rodzinnej przy jej rozwiązaniu, a także w zakresie prowadzenia bieżącej i kompleksowej księgowości, rozliczeń fundacji rodzinnej, w tym w szczególności:

1) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych;
2) w zakresie rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Proponujemy skuteczne rozwiązania, dzięki którym w pełni wykorzystają Państwo nowy instrument prawny.